JIRRS e-Journal     
 
» Menu 

 

Стратегия на изданието


Ще бъдат взети под внимание за публикуване следните категории материали:

 1. Теоретични и приложни статии, които разглеждат интердисциплинарни теми относно наука и религия.
 2. Изследователски статии, засягащи дискусии, интердисциплинарни студии или напреднало проучване в една от следните интердисциплинарни области:
  • а. Систематическо богословие, точни и природни науки (области: систематическо богословие, математика, теоретична физика, химия, биохимия, биология, генетика, геофизика, екология, астрофизика, космология, невро-наука, когнитивна психология, философия на науката).
  • б. Религиозна антропология, херменевтика и социохуманиарни науки (области: религиозна антропология, антропология, херменевтика, социална психология, социология, културни студии, теория на изкуствата, науки на средата).
  • в. Религиозна етика, биоетика и медицински науки (области: медицински науки, науки на поведението, науки на личното развитие, биоетикаправо, генетика, неврология, невро-науки).
 3. Реакции към настоящи или предходни статии.
 4. Резюмета на специализирана литература от областта на космологията, астрофизиката, философия на науките, невропсихология, богословие, с предимство на тези, които се отнасят до интердисциплинарния диалог между религия и науки.

Информации за записване

 1. Изпратете три техноредактирани копия на ръкописа, разтояние между редовете – два реда, на пощенския адрес посочен по-долу. submission.jirrs@gmail.com
 2. Използвайте стандартния шрифт
 3. Два от трите екземпляра не трябва да съдържат името на автора върху заглавната страница и т.н., с цел запазване на анонимността. Всичките три копия трябва да съдържат резюме, максимум 150 думи (кратко изложение на труда и главни изводи); номерирайте всички страници на ръкописа
 4. Ако ръкописът бъде одобрен, от автора ще се изисква електронен вариант в Microsoft Word, който може да се изпрати върху дискета на горния адрес или като приложение на и-мейл адреса:submission.jirrs@gmail.com.
 5. Авторите трябва да използват бележки под черта. Всяка бележка под черта трябва да има единствен номер.
 6. Пишете ясно всички фамилни и собствени имена на автора. При препращанията (Библиография), точно определете фамилията и името на автора. За книги, уточнете града на публикацията. За издадени томове, посочете името на издателя. За есета в издадени книги, упоменете номера на страниците. Заглавията на чужди езици трябва да бъдат преведени в скоби на английски език. За статии от списание, посочете броя на тома, номера на изданието, както и номера на страниците (от - до). За списания или статии от вестници, посочете датата (ден, месец и година), както и страниците.
 7. Избягвайте да предлагате ръкопис, който преди това е бил публикуван или е вземан под внимание от други издания. Ако ръкописът се отхвърли от списанието, тогава може да се помести в друго списание.
 8. Ръкописът трябва да съдържа максимум 20 написани страници с двойно разстояние между редовете, изключвайки таблици, фигури и препращания, или 6000 думи, без бележките под черта.
 9. Включете едно резюме (ако е техноредактирано, трябва да се прикачи върху отделна страница).
 10. Приемат са само статии написани в Microsoft Word или формат pdf, написани на английски, френски или немски език. Статиите на английски трябва да имат резюме на френски или немски, а тези на френски или немски трябва да имат резюме на английски език.
 11. Въведете следните текущи лични информации за всеки автор: адрес, заглавие, диплома/и и учебно/и заведение/я, както и специалност.
 12. Въведете телефонен номер, факс и и-мейл ако е наличен.
 13. Таблици, илюстрации и препращания трябва да се намират в края на ръкописа. Приложенията трябва да се вмъкнат също в края.
 14. Включени илюстрации трябва да се включат в списък в края на документа.
 15. Умоляват се авторите да изпращат таблици и илюстрации като отделни електронни папки (формат JPEG или TIFF , с яркост минимум 300 dpi)).
 16. Издателите на Списание за интердисциплинарни изследвания по религия и наука (СИИРН) препоръчват на авторите да обосновават или да допълват статиите си с идеи от предходни статии и книги СИИРН.
 17. Авторите могат да изпращат ръкопис и с прикачен файл на и-мейл адрес: submission.jirrs@gmail.com. En ce cas, on a besoin de 2 copies, une avec et l’autre sans le nom de l’auteur, pour la même fin de révision anonyme.

Всички изпратени ръкописи незабавно ще бъдат проверявани и преработвани във възможно най-кратко време. Първоначалната рецензия изисква по принцип период от минимум два месеца. Интервалът от време между началното предаване и излизането от печат на одобрения ръкопис е максимум 6 месеца и в зависимост от броя статии, които ще се публикуват

Реклама

Ще се изпратят и-мейли на всички членове от различни професионални организации, за да се информират относно нови интересни трудове. Всички регистрирани потребители в уеб сайта на СИИРН ще бъдат известени тогава, когато нов труд бъде публикуван.

Права

СИИРН ще има авторски права върху статиите, но се дава право на авторите да публикуват отново дадена статия изцяло или частично в която и да е писмена творба (или колективно издание), издавано (или в сътрудничество с други) от тях. Всяко лице, освен авторите, трябва да получи разрешение в писмена форма от СИИРН за препечатване или електронно разпространяване на статия.

Общо представяне        
Консултативен съвет        
Политика на изданието       
Теми за проучване       
Краен срок за ръкописи       
Сътрудници       
Контакт       


Списание за интердисциплинарни изследвания по религия и наука